Kempele-Seura ry:n säännöt

Säännöt

 1. § Yhdistys
 2. § Tarkoitus ja toiminta
 3. § Jäsenistö
 4. § Kokoukset
 5. § Johtokunta
 6. § Nimenkirjoittajat
 7. § Talous
 8. § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Yhdistys

1 §

Yhdistyksen nimi on Kempele-Seura ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Kempeleen kunta ja toimialue on Kempele.
Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Tarkoitus ja toiminta

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on

 • kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen paikallisten erityispiirteiden pohjalta
 • elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden
  lisääminen,
 • kotiseututietouden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja
  omatoimisuuden voimistaminen sekä
 • kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen.

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • toimii alueensa etujärjestönä, on yhteistyössä kunnallishallinnon ja seurakunnan kanssa ja vaikuttaa päätöksentekoon,
 • tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille,
 • toimii alueensa asukkaiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä,
 • seuraa kotiseudun aineellista ja henkistä kehitystä ja tekee siihen liittyviä selvityksiä ja tutkimuksia,
 • harjoittaa kotiseututietoutta lisäävää julkaisu- ja kustannustoimintaa,
 • edistää perinteiden, historian ja nykypäivän tallentamista sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön vaalimista,
 • harjoittaa museotoimintaa ja tukee paikallista kotiseutuarkistoa
 • ylläpitää paikalliselle kotiseututoiminnalle tarpeellisia tiloja,
 • järjestää kokouksia, kotiseutupäiviä ja muita kulttuuritilaisuuksia, näyttelyjä, talkoita sekä kulttuurimatkoja ja opintoretkiä,
 • järjestää koulutusta sekä tiedottaa aluettaan ja omaa toimintaansa koskevista asioista,
 • toimii yhteistyössä Suomen Kotiseutuliiton, maakunnan liiton ja kotiseututyön aluejärjestön kanssa.

Takaisin ylös

Jäsenistö

4 §

Yhdistyksen jäseniä ovat

 1. varsinaiset jäsenet
 2. kannattajajäsenet

Varsinaisia jäseniä voivat olla 15 vuotta täyttäneet henkilöt, kannattajajäseniä oikeuskelpoiset yhteisöt. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy johtokunta.

Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet maksavat vuosittain syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. Jäsenyys lasketaan alkavaksi siitä ajankohdasta, jolloin jäsenyys on hyväksytty.

5 §

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.

Johtokunta voi erottaa jäsenen, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Takaisin ylös

Kokoukset

6 §

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syysjoulukuussa johtokunnan määräämänä päivänä.

Lisäksi johtokunta voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen kokouksen. Johtokunnan on
kutsuttava ylimääräinen kokous koolle, mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelyä varten vaatii.

Johtokunnan on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, sähköpostilla tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua johtokunnan tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Takaisin ylös

7 §

Yhdistyksen kevätkokouksessa

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa,
 2. todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus,
 3. käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus, tilit sekä tilintarkastajien lausunto,
 4. päätetään edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
 5. päätetään äänivaltaisen edustajan valitsemisesta Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen,
 6. käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka johtokunta haluaa kevätkokoukselle esittää.

Takaisin ylös

8 §

Yhdistyksen syyskokouksessa

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa,
 2. todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus,
 3. hyväksytään seuraavanvuoden toimintasuunnitelma,
 4. määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus,
 5. päätetään johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista,
 6. hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio,
 7. valitaan johtokunnan puheenjohtaja, jotka kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi,
 8. valitaan jäsenet johtokuntaan,
 9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle yksi varamies tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa,
 10. käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka johtokunta haluaa syyskokoukselle esittää.

Takaisin ylös

Johtokunta

9 §

Yhdistyksen toimintaa suunnittelee ja johtaa syyskokouksen valitsema johtokunta, johon kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kuudesta kahdeksaan (6-8) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, joista vuosittain puolet on erovuorossa.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan.

Johtokunta voi asettaa sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille vastuunalaisia, pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia ja jaostoja. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme jäsentä sitä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet (50 %) johtokunnan varsinaisista jäsenistä on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Takaisin ylös

Nimenkirjoittajat

10 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri.

Talous

11 §

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain, ja ne on jätettävä tilintarkastajille vähintään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava tarkastuskertomuksensa johtokunnalle vähintään neljätoista (14) päivää ennen kevätkokousta.

12 §

Yhdistyksellä on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, harjoittaa tarkoituksensa toteuttamiseksi matkailu-, myynti- ja kustannustoimintaa sekä asianmukaisella luvalla järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Takaisin ylös

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

13 §

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksessa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

14 §

Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joten väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi, ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

15 §

Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan kotiseututyötä edistävään tarkoitukseen sekä huolehditaan arkiston, museokokoelmien ja yhdistyksen muun omaisuuden säilymisestä jonkin oikeuskelpoisen yhteisön hallinnassa sen mukaan kuin yhdistyksen viimeinen kokous
päättää.

Säännöt päivitetty ja hyväksytty Kempele-Seuran kevätkokouksessa 21.03.2022.

Takaisin ylös